Organizační struktura

Jednatel řídí práci představenstva, reprezentuje spolek a jedná jeho jménem. Jeho jménem uzavírá smlouvy a předkládá výroční zprávu valné hromadě.

Zástupce jednatele zastupuje předsedu spolku v případě, že předseda není přítomen, nebo nemůže vykonávat svou funkci. Reprezentuje spolek a jedná jeho jménem. Jeho jménem uzavírá smlouvy a předkládá finanční zprávu VH.

Hospodář – kontroluje, zda hospodaření spolku je v souladu s rozhodnutími orgánů a se zákony, které hospodaření spolku jakýmkoliv způsobem upravují. Pokud tomu tak není, je povinen upozornit statutární orgán spolku a dohlédnout na nápravu.

Marie Fuksová - hlavní revizorka spolku; Lucie Hořejší - revizorka spolku; Mgr. Kristýna Hejzlarová - revizorka spolku