Příměstské tábory od 6 do 15 let

17.05.2023

Název: Příměstský tábor

Počet turnusů: 1 - 3

Den: pondělí až pátek

Termín: každý rok jinak, dle aktuálního letáku

Čas: 07:30 - 18:00 hodin (dle aktuálního letáku)

Věk: 6 - 15 let

Cena: dle aktuálního letáku

Organizátor: Lucie Hořejší, Lucie Gombitová, Zuzana Lochmanová

Vedoucí: Martina Pokorná, Dominika Balounová, Markéta Mašterová, Tereza Čadanová

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: klubovna Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: Příměstské tábory jsou určeny dětem od 6 do 13 let. Většinou máme dva turnusy. Tábor je pětidenní a příměstský, děti spí doma. Program začíná v 9 hodin, děti mohou chodit od 7:30 hod. Celotýdenní program dostanou rodiče před zahájením tábora.

Program: Program tábora je koncipován dle věku dětí. Budeme s dětmi vyrábět, sportovat, vezmeme je na výlet. Většina táborů má celotáborové téma. Děti i vedoucí si užijí spoustu legrace a zažijí nové zážitky. 

ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

I. Vysvětlení pojmů

Příměstský tábor (dále jen PT)

Tábor probíhá v klubovně spolku Kamarádi: Mírové náměstí 262, Stochov.

PT je vypsán na 3 - 5 po sobě jdoucích všedních dnů.

Každý táborový den začíná v 7:30 hodin a končí v 17:00 hodin (společný program začíná od 9 hod.), může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak, dle programu.

1. Organizátor tábora (dále jen organizátor)

Organizátorem tábora je spolek Kamarádi, Stochov.

2. Zákonný zástupce

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). Dítě bude předáno jiné osobě než zákonnému zástupci pouze tehdy, pokud je uveden na přihlášce jako osoba oprávněná dítě vyzvedávat.

3. Osoba zastupující zákonného zástupce

Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT na nějakou jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení zastupující osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.

4. Zájemce o příměstský tábor (dále jen zájemce)

Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo příměstského tábora.

5. Účastník příměstského tábora (dále jen účastník)

Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora.

Účastníkem se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného příměstského tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti.

Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.), je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit, ale ještě předtím zkonzultovat s vedoucími.

6. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Vedoucí PT je zodpovědnou osobu, která od zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení a zase jej předává zákonnému zástupci při jeho ukončení.

7. Zahájení příměstského tábora

Příměstský tábor je pro účastníka zahájen na předem určeném místě (obvykle klubovna spolku Kamarádi), v předem určeném čase. Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba. Účastník může přicházet sám, pokud je tak uvedeno v přihlášce.

8. Ukončení příměstského tábora

Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle místo pořádání příměstského tábora nebo při návratu z výletu místo příjezdu dopravního prostředku), v předem určeném čase. Účastník bude předán předem určené zodpovědné osobě - zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě. Účastník může odcházet sám, pokud je tak uvedeno v přihlášce.

II. Povinnosti a práva organizátorů táborů

Organizátor je povinen:

1. Informovat zákonného zástupce nejméně jeden týden před zahájením příměstského tábora o termínech, místech konání, rámcovém programu tábora, potřebném vybavení účastníka pro PT a kontakt na vedoucí celého příměstského tábora. Výše uvedené informace mohou být poskytnuty e-mailem, telefonicky nebo písemně.

2. Zajistit pro pořádání PT personální obsazení a programovou náplň.

3. Po celou dobu konání tábora maximálně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti, ihned informovat zákonného zástupce, poskytnou první ošetření , případně zajistit doprovod k lékaři.

4. Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na příměstském táboře nebo její části, požádá-li jej o toto zákonný zástupce (jedná se zde zejména o potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.)

Organizátor má právo:

1. Nepřijmout na příměstský tábor přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např. věk, zdravotní stav/, naplnění kapacity PT, případně pro důvody, se kterými byly v minulosti řešeny vážné výchovné problémy.

2. Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na akci dříve splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí, nebyly dodány všechny potřebné dokumenty apod.).

3. Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, chování apod.).

4. Nahradit zájemce o příměstský tábor, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodal přihlášku, neuhradil cenu apod.).

5. Zrušit tábor, nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků, na který kalkuloval cenu a hrozila-li by uspořádáním takovéhoto tábora organizátorovi ekonomická škoda.

III. Povinnosti a práva zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen:

1. V termínech daných organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné závazné přihlášky, která je vytvořena přímo pro tento účel a cenu tábora v plné výši uhradit.

2. Každý den při zahájení PT zajistit předání účastníka zodpovědné osobě, a to bud' osobně, nebo jím předem určenou osobou, nebo může nechat přijít účastníka bez doprovodu, ale tuto skutečnost je povinen předem zaznamenat v přihlášce.

3. Při ukončení tábora zajistit převzetí účastníka od zodpovědné osoby, a to buď osobně, nebo jím předem určenou osobou. Pokud zákonný zástupce označil v přihlášce, že účastník může po akci odcházet samostatně, opustí tuto akci po skončení bez doprovodu.

4. Neprodleně telefonicky nebo osobně informovat organizátora o všech změnách, týkajících se účastníka (zdravotní stav, styk s infekcí apod.)

5. Vyplnit pravdivě všechny dokumenty uvedené v bodě VII. Táborová dokumentace.

Zákonný zástupce má právo:

1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).

2. Na vrácení uhrazené ceny tábora v plné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora z jakýchkoliv důvodů.

IV. Zodpovědnost organizátora za účastníka příměstského tábora

1. Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho ukončení.

2. Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky příměstského tábora.

3. Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem organizátoru při zahájení PT.

4. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. typicky zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

5. Pokud nastane jakákoliv změna ve vyplněné dokumentaci je účastník povinen tuto skutečnost ohlásit do 8 dnů.

Cena za příměstský tábor

 • ceny se každý rok liší, najdete ji vždy na aktuálním letáku a v přihlášce

Cena tábora bude použita na obědy, pitný režim, dopravu a vstupy, program.

V. Přihlášky a platby

 • Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení.
 • Platbu za tábor je nutno zaslat na účet spolku v měsíci každý rok se liší.
 • Zájemce, který podal přihlášku se považuje za přijatého a platí na něj storno podmínky. Odhlásit dítě lze elektronicky na našem e-mailu kamaradi.spolek@seznam.cz.

Číslo účtu je 389 735 389/0800. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte – jméno dítěte, PT1 nebo PT2...

VI. Vratky a storno poplatky

 • Při odhlášení účastníka 14 dní před začátkem PT nebo při předčasném ukončení tábora si organizátor vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši až 100%, pokud za dítě nebude sehnán náhradník. Pokud bude sehnán náhradník storno poplatek bude ve výši nákladů již uhrazených za dítě spolkem.

VII. Táborová dokumentace

 • Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem příměstského tábora organizátorům tvoří závazná přihláška, potvrzení o bezinfekčnosti a kopie kartičky zdravotní pojišťovny a doklady nutné k účasti na táboře vyplývající z aktuálních vládních nařízení.
 • Při neodevzdání dokumentace nesmí organizátor povolit dítěti nástup na tábor.

VIII. Vybavení na tábor

 • Účastníci příměstského tábora musí být vhodně oblečení a obuti (vzhledem k počasí apod.)
 • Nedoporučujeme dávat účastníkům s sebou cennosti, vysoké částky peněz, mobilní telefony apod. Za cennosti, které si sebou děti vezmou neručíme.
 • Součástí tábora je pouze oběd, proto je nutné dát dětem dostatečně velkou svačinu a na výlety dostatek pití.

IX. Řád na táboře

 • Každý účastník je povinen řídit se pokyny vedoucích.
 • Každý účastník je povinen řídit se provozním řádem, a poplachovou a požární směrnicí.

Tento Provozní řád příměstského tábora nabývá platnosti: 1. května 2021

Ve Stochově 5. ledna 2022

Lucie Gombitová

+420 737 762 475

Kamarádi, spolek

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et.